شب اول:
- ** سخنرانی حاج سعید قاسمی - مدت یک ساعت

روز دوم:

- ** سخنرانی مسعود ده نمکی
- ** سخنرانی سردار کوثری و بحث دانشجویان با وی