رئیس جمهوری مصر گفت: امکان ورود کمک ها به باریكه غزه بدون نظارت رژیم اسرائیل وجود ندارد،زیرا این رژیم اشغالگر است و بر باریكه غزه تسلط دارد.
به گزارش شبكه خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، حسنی مبارك افزود: آن سوی گذرگاه رفح سرزمین اشغالی است که نیروی اشغالگر بر آن مسلط است. 

وی گفت:گذرگاه رفح باید با نظارت اسرائیل اداره شود