80دانشجو و طلبه از اصفهان به تحصن كنندگان در تهران می پیوندند 
800 نفر از دانشجویان و طلاب اصفهان به
جمع تحصن کنندگان درتهران پیوستند
این گروه از دانشجویان پس از تجدید میثاق با امام راحل و برگزاری نماز صبح در مرقد امام به سمت تهران حرکت کردند
و هم اکنون در مقابل لانه جاسوسی آمریکا قرار دارند
شایان ذکز است این گرو از دانشجویان اواخر شی گذشته به مقصد تهران حرکت کردند
با تشکر از دانشجویان بابت این خبر