در ادامه حضور اساتید ،مسئولین،هنرمندان وروشنفکران در جمع متحصنین،ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در جمع آنان حضور یافته ودر حال حاضر درحال سخنرانی می باشد.