حرکت خود جوش دانشجویان دانشگاههای شیراز به سمت پایانه نفتی آبادان و شرکت در تجمع متحصنین و در خواست تحریم نفتی  حامیان   اسرائیل   ساعت 8/45 امشب(87/10/12) از  مسجد دانشگاه به سمت آبادان آغاز می شود.


با تشکر از دانشجویان شیرازی از ارسال اخبار