جلسه آمادگی حرکت خودجوش دانشجویان استشهادی دانشگاهای شیراز به سمت
پایانه نفتی آبادان و شرکت در تجمع متحصنین و در خواست تحریم نفتی حامیان اسرائیل دیشب بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد دانشگاه شیراز برگزار شد
شایان ذکر است این جلسه با حضور پر شور دانشجویان برگزار شد.
انتهای خبر
با تشکر از دانشجویان دانشگاه شیراز بابت این خبر